Zásady ochrany osobných údajov

WOODCUT PRINTING

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie”) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov”)

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť MAGENTA, s.r.o., IČO: 44 463 278, so sídlom Stará vajnorská 37, 831 04 Bratislava – Nové Mesto, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd. Sro, v.č. 104765/B, DIČ: 2022716597, IČ DPH: SK 2022716597, telefón: 032/7441036, fax: 032/7441037, e-mail: magenta@magenta-tn.sk (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

Spoločnosť prevádzkuje na internetovej stránke www.woodcutprinting.sk e-shop (ďalej len „e-shop“). Spoločnosť prijala ako prevádzkovateľ informačného systému všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne. V zmysle povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Spoločnosť dotknutým osobám oznamuje, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ poruší ochranu osobných údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu túto skutočnosť oznámi.

2. ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

 • Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru a vybavovanie reklamácií:
  Spoločnosť spracováva na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru a na účely vybavovania reklamácií tieto osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet Spoločnosti). Právnym základom spracovania osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru zákazníkovi článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia a v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Spracovanie osobných údajov Spoločnosťou je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru zákazníkovi nutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti Spoločnosti.Príjemcami osobných údajov sú:

  ▪ CREA:THINK s.r.o., so sídlom Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín, IČO: 50 299 867, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, odd. Sro, v.č. 33045/R, DIČ: 2120269052, IČ DPH: SK2120269052, telefón: 0907 753 017, e-mail:info@creathink.sk , ako spoločnosť, ktorá sa stará o prevádzku e-shopu, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ

  ▪ kuriérske alebo prepravné spoločnosti, ktoré zabezpečujú dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ,

  ▪ poskytovatelia platobných služieb, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ,

  ▪ orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti Spoločnosti

  Osobné údaje sú spracované počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej doby na dodaný tovar.

  Z dôvodu minimalizácie sú všetky poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzatvorenie zmluvného vzťahu.

 • Registrácia a prevádzka e-shopu:Spoločnosť spracúva na účely registrácie a prevádzky e-shopu tieto osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok. Právnym základom spracovania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Spracovanie osobných údajov Spoločnosťou je potrebné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.
 • Poskytovanie e-mailovej a telefonickej podpory zákazníkom:

  Spoločnosť spracúva na účely poskytovania e-mailovej a telefonickej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok.
 • Uplatňovanie nárokov Spoločnosti:

  Spoločnosť spracováva na účely uplatňovania nárokov Spoločnosti tieto údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby Spoločnosťou, údaje uvedené v žalobe proti Spoločnosti, údaje vedené v účtovníctve, údaje uvedené v záznamoch o krádežiach a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným aplikovaním nárokov alebo ochranou záujmov Spoločnosti. Účelom spracovania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Spracovanie osobných údajov Spoločnosťou je potrebné na účely oprávnených záujmov Spoločnosti. Oprávneným záujmom Spoločnosti je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti neoprávnenému aplikovaniu nárokov voči Spoločnosti.Príjemcami osobných údajov sú:
  · súdy, právni zástupcovia, orgány verejnej správy, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.

  Osobné údaje sú spracovávané počas lehoty vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči Spoločnosti uplatnené nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatňovať svoje vlastné nároky.

 • Plnenie zákonných povinností Spoločnosti:

  Spoločnosť spracováva osobné údaje na účely plnenia zákonných povinností Spoločnosti. Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracovanie osobných údajov Spoločnosťou je potrebné na účely plnenia zákonných povinností Spoločnosťou.Príjemcami osobných údajov sú:
  · daňoví poradcovia, súdy, audítori a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

  Osobné údaje sú spracovávané počas lehoty vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

3. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI POUŽÍVANÍ WEBOVÝCH STRÁNOK ESHOPU

Spoločnosť môže spracovávať údaje o používaní webových stránok a služieb e-shopu (údaje o používaní). Údaje o používaní môžu obsahovať IP adresu, geografickú polohu, webový prehliadač a jeho verziu, operačný systém, referenčný zdroj, dĺžku návštevy, zobrazenia stránok a navigačné cesty stránok, rovnako aj informácie o časovaní, frekvencii a vzorci používania služby. Zdrojom údajov o používaní je služba Google Analytics. Tieto údaje o používaní môžu byť spracované na účely analýzy používania webových stránok a služieb. Právnym základom tohto spracovania je súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a oprávnené záujmy, t. j. monitorovanie a zlepšovanie webových stránok a služieb podľa, článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

Spoločnosť môže spracovávať informácie, ktoré užívatelia zverejňujú na webových stránkach e-shopu alebo prostredníctvom údajov, ktoré použijú pri využívaní služieb. Uverejnené údaje môžu byť spracované na účely ich uverejnenia a spravovania webových stránok a služieb. Právnym základom tohto spracovania je súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

Spoločnosť môže spracovávať informácie obsiahnuté v akomkoľvek dotazníku (údaje z dotazov), pokiaľ ide o údaje ohľadne tovaru a / alebo služieb. Právnym základom tohto spracovania je súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

Spoločnosť môže spracovávať informácie, ktoré užívatelia poskytnú za účelom odberu e-mailových ponúk a / alebo newslettru (oznamovacie údaje). Oznamovacie údaje môžu byť spracované na odosielanie príslušných upozornení a / alebo newslettra. Právnym základom tohto spracovania je súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

Spoločnosť môže spracovávať informácie (kontaktné údaje) obsiahnuté v alebo súvisiace s akoukoľvek komunikáciou, v ktorej užívatelia posielajú kontaktné údaje. Dáta korešpondencie môžu obsahovať komunikačný obsah a metaúdaje spojené s komunikáciou. Webové stránky e-shopu vygenerujú metadáta súvisiace s komunikáciou prostredníctvom kontaktných formulárov webových stránok. Údaje o korešpondencii môžu byť spracované na účely komunikácie s užívateľmi a vedenia záznamov. Právnym základom tohto spracovania sú oprávnené záujmy Spoločnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, a to riadna správa webových stránok a podnikania a komunikácia s užívateľmi a / alebo plnenie zmluvy a / alebo kroky vedúce k uzavretiu zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

Spoločnosť môže spracovávať údaje o účte užívateľov (údaje o účte). Údaje účtu môžu obsahovať meno a e-mailovú adresu. Údaje účtu môžu byť spracované na účely prevádzky webových stránok e-shopu, poskytovania služieb, zabezpečenia bezpečnosti webových stránok a služieb, udržiavania záloh databáz a komunikácie s užívateľmi. Právnym základom tohto spracovania je súhlas alebo oprávnené záujmy Spoločnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, a to správna správa webových stránok a obchodnej spoločnosti, plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

Spoločnosť môže spracovávať informácie, ktoré sú na webovej stránke e-shopu súčasťou osobného profilu užívateľov (profilové údaje). Profilové údaje môžu zahŕňať meno, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, profilové obrázky, pohlavie, dátum narodenia, stav, záujmy a koníčky, údaje o vzdelaní a údaje o zamestnaní. Profilové údaje môžu byť spracované s cieľom umožniť a monitorovať používanie webových stránok a služieb. Právnym základom tohto spracovania je súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

Spoločnosť môže spracovávať informácie týkajúce sa transakcií, vrátane nákupov tovaru a/alebo služieb, ktoré si užívatelia objednajú prostredníctvom e-shopu (údaje o transakciách). Údaje o transakciách môžu obsahovať kontaktné údaje, a údaje o transakcii. Údaje o transakciách môžu byť spracované na účely dodania nakúpeného tovaru a/alebo služieb a vedenie riadnych záznamov o týchto transakciách. Právnym základom tohto spracovania je vykonanie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia a oprávnené záujmy podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, konkrétne záujem o riadnu správu webových stránok.

Údaje o používaní, údaje o zverejňovaní, údaje z dotazov, notifikačné údaje a údaje z korešpondencie sa uchovajú po dobu maximálne 10 rokov.

4. POUŽÍVANIE COOKIES

Cookie je súbor obsahujúci identifikátor (reťazec písmen a čísel), ktorý posiela webový server do webového prehliadača a je uložený prehliadačom. Identifikátor sa potom odosiela späť na server vždy, keď prehliadač požaduje od servera stránku.

Súbory cookies môžu byť buď „trvalé“ súbory cookies alebo súbory „relácie“: trvalý súbor cookie bude uložený vo webovom prehliadači a zostane platný až do stanoveného dátumu vypršania platnosti, pokiaľ nie je pred dátumom vypršania platnosti vymazaný užívateľom; cookies relácie vypršia na konci relácie používateľa, keď je webový prehliadač zatvorený.

Súbory cookies zvyčajne neobsahujú žiadne informácie, ktoré osobne identifikujú užívateľa, ale osobné informácie, ktoré sa ukladajú, môžu byť prepojené s informáciami uloženými v cookies a získanými z nich.

Každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený iba ak dotknutý užívateľ udelil súhlas na základe jasných a úplných informácií o účele ich spracovania; za súhlas na tento účel sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu.

Spoločnosť používa cookies na nasledujúce účely:
a) overovanie – súbory cookies Spoločnosť používa na identifikáciu užívateľov pri návšteve webových stránok e-shopua počas navigácie na webových stránkach; b) analýza – Spoločnosť používa súbory cookies, ktoré pomáhajú analyzovať používanie a výkonnosť webových stránok a služieb; a
c) súhlas cookies – súbory cookies používa Spoločnosť na ukladanie preferencií užívateľov k používaniu súborov cookies pri prehľadání webovej stránky

Poskytovatelia služieb pre Spoločnosť používajú súbory cookies a tieto cookies môžu byť uložené v zariadení užívateľa pri návšteve webových stránok.

Na analýzu používania webových stránok používa Spoločnosť službu Google Analytics. Služba Google Analytics zhromažďuje informácie o používaní webových stránok prostredníctvom súborov cookies. Zhromaždené informácie týkajúce sa webových stránok sa používajú na vytváranie prehľadov o používaní webových stránok. Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii na tejto stránke.

Spoločnosť používa Facebook Pixel na analýzu použitia webových stránok. Táto služba používa súbory cookies na zabezpečenie toho, aby sa reklamy zobrazovali správnym ľuďom a vytvárali reklamné publikum. Pravidlá ochrany osobných údajov tohto poskytovateľa služieb sú k dispozícií na tejto adrese.

Väčšina prehliadačov umožňuje odmietnuť prijatie súborov cookies a odstrániť súbory cookies. Metódy na ich správu sa líšia v závislosti od prehliadača a verzie prehliadača. Aktuálne informácie o blokovaní a mazaní súborov cookies je možné získať v jednotlivých prehliadačoch.

Blokovanie všetkých súborov cookies bude mať negatívny vplyv na použiteľnosť mnohých webových stránok. V prípade zablokovania cookies, nie je možné používať všetky funkcie webových stránok

5. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje pre konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:

a. Právo na prístup k osobným údajom – ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Prevádzkovateľ má právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia).

b. Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65 Nariadenia).

c. Právo na výmaz – “zabudnutie” tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17, recitál 65, 66 Nariadenia.

d. Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania.

e. Právo na prenosnosť osobných údajov je právo poskytnuté osobné údaje na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi.

f. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo zákonom o ochrane osobných údajov.

Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním Spoločnosti:
1. písomne zaslaním listu na adresu sídla
2. elektronicky zaslaním e-mailu na magenta@magenta-tn.sk