Všeobecné obchodné podmienky

WOODCUT PRINTING

Čl. 1 Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti predávajúceho na jednej strane a kupujúceho na strane druhej, tak ako sú tieto osoby definované nižšie, vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru (ďalej len „zmluva“ alebo „kúpna zmluva“), ak táto zmluva bola uzatvorená pri on-line objednávaní tovaru cez e-shop prevádzkovaný na internetovej stránke www.woodcutprinting.sk (ďalej len „e-shop“). Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy podľa predchádzajúcej vety. Za účelom on-line objednávania je kupujúci oprávnený si tieto VOP uložiť vo svojom počítači alebo inom zariadení a/alebo vytlačiť. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito VOP zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov a zákonom č. 102/2014 z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, v znení neskorších predpisov. V prípade ak je kupujúcim nie je spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené v týchto VOP zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.

Čl. 2 Zmluvné strany

1. Prevádzkovateľom e-shopu a zároveň predávajúcim je spoločnosť MAGENTA, s.r.o., IČO: 44 463 278, so sídlom Stará vajnorská 37, 831 04 Bratislava – Nové Mesto, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd. Sro, v.č. 104765/B, DIČ: 2022716597, IČ DPH: SK 2022716597, telefón: 032/7441036, fax: 032/7441037, e-mail: magenta@magenta-tn.sk, ktorý prostredníctvom e-shopu ponúka a predáva tovar kupujúcemu.
2. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si prostredníctvom e-shopu objednáva od predávajúceho tovar.
3. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Čl. 3 Uzavretie zmluvy

1. Kupujúci zadal predávajúcemu objednávku na výrobu digitálnych fotografií alebo iných fotoproduktov, ktoré sú zhotovované podľa osobitných požiadaviek kupujúceho (ďalej: „tovar“) prostredníctvom e-shopu, pričom kupujúci v momente odoslania objednávky potvrdil, že bol oboznámený s VOP platnými v čase zadania objednávky, vrátane všetkých jeho príloh, a že s týmito VOP a jeho prílohami súhlasí. Zmluva sa považuje za uzavretú po tom, ako predávajúci potvrdí prostredníctvom e-mailu objednávku, ktorú mu zadal kupujúci prostredníctvom e-shopu.
2. Zobrazenie tovaru na internetovej stránke e-shopu je len ilustračné. Farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom, ako ich bude vnímať kupujúci v skutočnosti a je závislé, okrem iného, aj na kvalite používaného monitora alebo iného zobrazovacieho zariadenia.

Čl. 4 Ceny a platobné podmienky

1. Dodanie tovaru sa uskutoční za kúpnu cenu (ďalej len „cena“), ktorá je platná v deň uzatvorenia zmluvy, tak ako sú uvedené na internetovej stránke e-shopu. Cena obsahuje hodnotu dodaného tovaru, poplatok za spracovanie dát, balné a prepravné náklady /poštovné/ vrátane všetkých daní a iných súčastí ceny. Všetky ceny sa rozumejú v mene euro (EUR). Cena zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH) platnú v čase dodania tovaru. Ceny počas akcií sú na internetovej stránke e-shopu zobrazované ako akciové. Kupujúci má možnosť pred zadaním objednávky sa oboznámiť s celkovou cenou objednávky.
2. Kupujúci si pri zadaní objednávky môže vybrať jeden z nasledujúcich spôsobov platby:
a) platba vopred bankovým prevodom – kupujúci uhradí kúpnu cenu na základe platobného príkazu na úhradu, ktorý obsahuje potrebné údaje na zrealizovanie bankového prevodu, ktorý mu zašle predávajúci po zadaní objednávky,
b) platba platobnou kartou online – kupujúci uhradí kúpnu cenu cez internetový portál prevádzkovaný bankou,
c) platba pri osobnom prevzatí tovaru – kupujúci uhradí kúpnu cenu v hotovosti na zvolenom výdajnom mieste predávajúceho. Platba za tovar pri osobnom prevzatí tovaru je možná len pri objednávkach do maximálnej kúpnej ceny 200,- EUR.
3. Kupujúci si spôsob platby vyberá pri zostavovaní objednávky. Nie všetky spôsoby platby sú dostupné pre všetky spôsoby dopravy. E-shop automaticky pri zostavovaní objednávky umožní vybrať taký spôsob platby, ktorý je v danej konfigurácií možný.
4. Zvolený spôsob platby je možné meniť iba po dohode medzi predávajúcim a kupujúcim.
5. Predávajúci vydáva darčekové a zľavové poukážky. Darčekové poukážky môžu byť vydané v konkrétnej nominálnej hodnote a je možné použiť ich na zaplatenie kúpnej ceny za objednávku. Zľavové poukážky môžu byť vydané na rôzne percentuálne alebo nominálne hodnoty, o ktoré je možné znížiť kúpnu cenu tovaru pri objednávke.
6. Poukážky:
a) je možné jednorazovo použiť na nákup tovaru v e-shope a nie je možné ich vymeniť za hotovosť,
b) sú platné do dňa vyznačeného na poukážke,
c) je možné použiť jedine v celej hodnote, v rámci jedného nákupu a nie je možné ich uplatniť po častiach,
d) ak je celková kúpna cena nákupu vyššia ako hodnota poukážky, kupujúci doplatí zvyšok sumy iným spôsobom,
e) ak je celková kúpna cena nižšia ako hodnota poukážky, zvyšok hodnoty bez náhrady prepadáva,
f) sú prenosné a kumulovateľné,
g) môžu obsahovať ďalšie podmienky ich použitia (napr. mimo akciového tovaru, apod.).

Čl. 5 Dodacie podmienky

1. Tovar je možné dodať iba v rámci Slovenskej republiky.
2. Obvyklá dostupnosť tovaru je uvedená pri každom tovare na internetovej stránke e-shopu a približný termín dodania tovaru bude uvedený pri každom tovare pri zadávaní objednávky. Predávajúci je oprávnený realizovať dodanie tovaru aj vo forme čiastočných dodávok, ako aj pred termínom dodania uvedeným v objednávke. Rovnako pri osobnom odbere je predávajúci oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred termínom dodania uvedeným v objednávke alebo na prevzatie časti objednávky. Kupujúci si vyhradzuje právo na predĺženie lehoty dodania objednávky z dôvodov, ktoré nastanú mimo vôle predávajúceho alebo sú spôsobené mimoriadnymi nepredvídateľnými okolnosťami (napr. vyššia moc, okolnosti vylučujúce zodpovednosť, technické závady, prestoje apod.). Ak pre existenciu dôvodov podľa predchádzajúcej vety nie je predávajúci zhotoviť a dodať tovar ani v dodatočnej primeranej lehote, obe zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od zmluvy, pričom v takom prípade nemá ani jedna zmluvná strana nárok na náhradu takto vzniknutej škody. Zmluvné strany si vrátia poskytnuté plnenia do 14 dní od účinnosti odstúpenia.
3. Kupujúci si pri zostavovaní objednávky v e-shope zvolí spôsob doručenia objednávky z nasledovných možností:
a) osobný odber na výdajnom mieste – tovar si kupujúci prevezme osobne v niektorom z dostupných výdajných miest predávajúceho v rámci ich bežných otváracích hodín. Pri zostavovaní objednávky sú kupujúcemu ponúknuté na výber dostupné výdajné miesta. Predávajúci informuje kupujúceho o tom, že objednávka je pripravená na vyzdvihnutie e-mailom a kupujúci je povinný si prevziať tovar do 7 pracovných dní od odoslania takejto informácie. Tovar je však možné prevziať maximálne do 1 mesiaca odo dňa odoslania informácie o tom, že tovar je pripravený na prevzatie. Po tejto lehote môže byť tovar skartovaný, čím však nezaniká nárok predávajúceho na úhradu kúpnej ceny ako aj prípadnej náhrady škody,
b) kuriér – predávajúci doručí objednávku kupujúcemu prostredníctvom kuriéra, respektíve vlastnými prostriedkami predávajúceho,
c) Zásielkovňa – predávajúci doručí objednávku kupujúcemu prostredníctvom Zásielkovne v niektorom z dostupných výdajných miest Zásielkovne v rámci ich bežných otváracích hodín. Pri zostavovaní objednávky sú kupujúcemu ponúknuté na výber dostupné výdajné miesta. Predávajúci informuje kupujúceho o tom, že objednávka je pripravená na vyzdvihnutie e-mailom a kupujúci je povinný si prevziať tovar podľa obchodných podmienok Zásielkovne.
4. Kupujúci si spôsob dopravy vyberá pri zostavovaní objednávky. Nie všetky spôsoby dopravy sú dostupné pre všetky typy tovaru. E-shop automaticky pri zostavovaní objednávky umožní vybrať taký spôsob dopravy, ktorý je v danej konfigurácií možný.
5. V prípade doručovania objednávky kuriérom alebo cez Zásielkovňu predávajúci informuje kupujúceho o odoslaní tovaru v deň jeho zaslania alebo odovzdania kuriérovi. Kupujúci je povinný zabezpečiť prevzatie tovaru najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie, respektíve prítomný na adrese doručenia a v prípade, ak túto povinnosť nie je možné splniť, je povinný informovať predávajúceho a dohodnúť s ním náhradný termín doručenia. V prípade doručenia objednávky Zásielkovňou je kupujúci povinný vyzdvihnúť balík v úložnej lehote.
6. Ak kupujúci poruší uvedené povinnosti a zmarí doručenie tovaru, vzniká predávajúcemu nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na neúspešné doručenie tovaru, čím však nezaniká nárok predávajúceho na úhradu kúpnej ceny.
7. Cena za doručenie objednávky na miesto určené kupujúcim pre jednotlivé spôsoby dopravy je závislá od zvoleného spôsobu dopravy, spôsobu platby, druhu tovaru, hmotnosti, rozmerov a ceny. Aktuálna cena za doručenie sa vypočítava pri zostavovaní objednávky. Všeobecný cenník dopravy je uvedený v samostatnej prílohe č. 1 týchto VOP.

Čl. 6 Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

S ohľadom na ust. § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, v znení neskorších predpisov, nie je možné vrátiť tovar, ktorý je zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa. Ak je tovar zhotovovaný podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, kupujúci nie je oprávnený vrátiť tovar do 14 dní od jeho doručenia bez udania dôvodu. Kupujúci je teda oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní len pri tovaroch, pri ktorých si nevyberá farbu, rozmer, nezadáva text personalizácie a nevkladá vlastný obrázok. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný doručiť tovar na adresu: WOODCUT PRINTING, Gen. M. R. Štefánika 120, 911 01 Trenčín. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3.

Čl. 7 Záruka, zodpovednosť za vady a reklamácie

1. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci zodpovedá počas záručnej doby za vady tovaru v zmysle platných právnych predpisov a kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho do skončenia záručnej doby. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru
2. Tovar je vadný, ak nezodpovedá technickým štandardom digitálneho vyvolania a spracovania fotografie.
3. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný tento tovar prehliadnuť a skontrolovať. V prípade značného mechanického poškodenia obalu tovaru je kupujúci povinný o takomto poškodení vyhotoviť záznam, ktorý musí byť podpísaný kupujúcim a zástupcom prepravcu. V takom prípade, ako aj v prípade existencie zjavnej vady tovaru a/alebo v prípade, ak zásielka nie je kompletná, je kupujúci povinný tieto skutočnosti oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu najneskôr však do 5 pracovných dní od prevzatia tovaru. Neskoršie uplatnenie zjavných vád je vylúčené.
4. Postup pre vybavovanie reklamácií je upravený v platnom reklamačnom poriadku, ktorý tvorí Prílohu č. 2 týchto VOP. Tento reklamačný poriadok upravuje podmienky a spôsob reklamácie tovaru, a obsahuje aj údaje o tom, že kde možno reklamáciu uplatniť, o vykonávaní záručných opráv.
5. Ustanovenia tohto článku, s výnimkou bodu 3. ani reklamačného poriadku sa nevzťahujú na subjekty, ktoré nie sú spotrebiteľom. Ich práva a povinnosti pri uplatnení nároku z vád sa riadia ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. V ostatnom sa záruka riadi predpismi obchodného práva. Zodpovednosť predávajúceho je vylúčená.

Čl. 8 Zodpovednosť za škodu

1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom odoslania tovaru na prepravu a pri osobnom prevzatí tovaru momentom jeho odovzdania a v prípade ak si kupujúci tovar neprevezme s stanovenej lehote, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.
2. Predávajúci nezodpovedá za poškodenie alebo stratu údajov (dát, ktoré sú súčasťou tovaru) na nosičoch kupujúceho alebo na nosičoch predávajúceho alebo na elektronických prenosových cestách a v elektronických sieťach.

Čl. 9 Ochrana údajov, zabezpečenie údajov

Všeobecná informačná povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov je uvedená v samostatnom dokumente, ktorý je zverejnený na internetovej stránke e-shopu.

Čl. 10 Autorské práva, trestné právo

Za obsah prenášaných obrazových súborov zodpovedá výlučne kupujúci. Pri všetkých takýchto súboroch doručených predávajúcemu, ako aj pri archivovaní obrazových údajov sa predpokladá, že kupujúci vlastní potrebné autorské, značkové alebo iné práva duševného vlastníctva a najmä, že je oprávnený s týmito obrazovými údajmi nakladať a ich rozmnožovať. Následky z prípadného porušenia týchto práv nesie sám kupujúci. Kupujúci súčasne s odoslaním objednávky vyhlasuje, že obsah prenášaných obrazových súborov neporušuje žiadne práva duševného vlastníctva, ani iné všeobecne záväzné právne predpisy, vrátane trestných, predovšetkým sa ním neporušujú predpisy proti šíreniu detskej pornografie. Ak by predávajúci nadobudol odôvodnenú obavu o porušení tohto vyhlásenia, podá bezodkladne oznámenie príslušným orgánom. V takom prípade je predávajúci zároveň oprávnený odstúpiť od zmluvy.

Čl. 11 Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor, tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Čl. 12 Záverečné ustanovenia

1. Kupujúci nie je oprávnený započítavať svoje pohľadávky voči pohľadávkam Predávajúceho.
2. Tovar zostáva vo vlastníctve predávajúceho až do úplného zaplatenie kúpnej ceny celej objednávky.
3. Miesto plnenia pre všetky záväzky zo zmluvného vzťahu je sídlo predávajúceho. V právnym sporoch v súvislosti s obchodným vzťahom platí výlučne slovenský právny poriadok.
4. Ak sú alebo sa stanú neplatnými jednotlivé ustanovenia týchto VOP a/alebo doplňujúcej zmluvy, ostáva tým platnosť ostatných ustanovení nedotknutá a tieto ostávajú v platnosti pre obidve zmluvné strany. V prípade neplatnosti niektorého ustanovenia týchto VOP a/alebo doplňujúcej zmluvy sa obidvaja zmluvní partneri zaväzujú dosiahnuť s prihliadnutím na obojstranné záujmy novú dohodu, ktorá sa bude čo najviac približovať účelu neplatného ustanovenia.

Čl. 13 Platnosť a účinnosť

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 30. januára 2020. Predávajúci je oprávnený meniť tieto VOP, prípadne vydať nové všeobecné obchodné podmienky.

Príloha č. 1 – Všeobecný cenník dopravy

Druh dopravy

Cena za dopravu pri nákupe do 100 €

Cena za dopravu pri nákupe nad 100 €

Osobný odber v Trenčíne (WoodCut Printing, M. R. Štefánika 120, 911 01 Trenčín)

0 €

0 €

Zásielkovňa*

3,50 €

0 €

Kuriér GLS

6 €

0 €

* maximálny možný rozmer 60 x 40 cm

Príloha č. 2 – Reklamačný poriadok

Uplatnením reklamácie sa rozumie prejav vôle kupujúceho v zmysle Reklamačného poriadku predávajúceho uplatniť si práva vyplývajúce z reklamačného konania a doručenie / odovzdanie predmetu reklamácie predávajúcemu, pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim výslovne nedohodnú, že odovzdanie predmetu reklamácie nie je vzhľadom na povahu tovaru alebo výrobku potrebné či možné.

Pri uplatnení reklamácie kupujúci preukáže nárok na jej uplatnenie predložením niektorým z dokladov:
a) záručného listu (prípadne jeho skenu) ak bol k reklamovanému tovaru či výrobku vydaný)
b) nákupným dokladom, ktorý slúži zároveň ako záručný list (faktúra, pokladničný doklad)
c) číslom elektronickej objednávky z e-shopu.

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu jedným z nasledovných spôsobov:
a) osobne v prevádzkarni predávajúceho
Kupujúci môže reklamáciu uplatniť osobne v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby a to v čase riadnych otváracích hodín. Zoznam prevádzkarní aj s otváracími hodinami je zverejnený na internetovej stránke e-shopu.
Kupujúci odovzdá (fyzicky) reklamované zariadenie s primeraným obalom a príslušenstvom v prevádzkarni poverenému pracovníkovi, ktorý na mieste spíše reklamačný protokol a reklamáciu vybaví, prípadne prevezme na ďalšie konanie.
b) zaslaním na adresu predávajúceho
Kupujúci môže zaslať reklamovaný tovar alebo výrobok prostredníctvom ním zvoleného externého prepravcu (kuriérska spoločnosť, pošta) na adresu: WOODCUT PRINTING, Gen. M. R. Štefánika 120, 911 01 Trenčín. Kupujúci nesie zodpovednosť za správne a dostatočné zabalenie balíka tak, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za škody a straty vzniknuté počas doručovania zásielky externým prepravcom. Lehoty rozhodujúce pre uplatnenie reklamácie začínajú plynúť okamihom prevzatia zásielky predávajúcim. Predávajúci nepreberá žiadne balíky s dobierkou. Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť.

1. Kupujúci pri uplatnení reklamácie zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ustanovenia § 622 a 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle uvedených ustanovené Občianskeho zákonníka uplatňuje. Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar na reklamačné konanie, ak reklamovaný tovar alebo jeho súčasti sú neprimerane znečistené alebo nesplňujú základne predpoklady pre hygienicky bezpečné vybavenie reklamácie.
2. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak sa reklamovaná vada nepreukáže alebo sa preukáže, že sa nejedná o záručnú vadu, bude reklamácia zamietnutá.
3. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
4. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
5. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.
6. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
7. Reklamačné konanie sa začína dňom kedy je predávajúcemu doručené oznámenie o uplatnení reklamácie a reklamovaný tovar (obidve podmienky musia byť splnené).
8. Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z týchto VOP. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
9. Na základe rozhodnutia kupujúceho je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci neurčí bezodkladne, aký spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví odstránením vady
10. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúc od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
11. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
12. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy upozornený alebo o ktorých musel s prihliadnutím k okolnostiam pri uzatváraní zmluvy vedieť.
13. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:
a) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,
b) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
c) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
d) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
e) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
f) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
g) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
h) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
i) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
14. Ak zásielka nie je kompletná, resp. ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú bezodkladne neoznámil zástupcovi predávajúcemu v súlade s bodom 3. článku 7. VOP, neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia kupujúcim.
15. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
16. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.
17. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
18. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát a za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.
19. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa týchto reklamačných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už bude prípadné opätovné uplatnenie reklamácie tej istej jedinečnej vady (nie vady rovnakého druhu) zamietnuté.

Príloha č. 3 – Reklamačný poriadok

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy si môžete stiahnuť pod nasledovným linkom : Formulár